Νομοθεσία

ΦΕΚ – Ν.3548: Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο

Άρθρο 232 ν.4072/2012: Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων

Καθεστώς δημοσίευσης περιλήψεων για τις διακηρύξεις δημοπρασιών και προκηρύξεις διαγωνισμών μετά την 01/09/2007

ΝΟΜΟΣ 2190/1920: “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”

Ενώσεις Ιδιοκτητών Εντύπων ΜΜΕ

Κατάλογος Κυπριακών ΜΜΕ

Κυκλοφορίες Εφημερίδων 2014

Πολυνομοσχέδιο